Làm việc với Zimbra trên Linux, chúng tôi thường sử dụng vi để chỉnh sửa, viết các đoạn script ngắn. Thực hiện 1 số thiết lập sau sẽ giúp việc sử dụng vi hiệu quả hơn.

Tạo mới 1 file .vimrc trong thư mục gốc của người dùng (root và zimbra).

Với quyền root hoặc zimbra:

cd

vi .vimrc

Thêm vào các nội dung sau

syntax on

colorscheme desert

set showmatch

set paste

set number

set ignorecase

set smartcase

set incsearch

Tham khảo tại: https://missing.csail.mit.edu/2020/editors/