Tài liệu tham khảo bạn có thể xem cụ thể tại Github.
1. Cấu hình firewall
Bạn cần mở port http trên firewall. Letsencrypt cần port http.
firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
firewall-cmd --reload
2. Cài đặt epel repo và git
#yum install epel-release git
3. Cài đặt certbot
# yum install certbot --enablerepo=epel
4. Clone mã nguồn của letsencrypt-zimbra về
# git clone https://github.com/VojtechMyslivec/letsencrypt-zimbra.git /opt/letsencrypt-zimbra
5. Tạo file cấu hình và edit
#cp /opt/letsencrypt-zimbra/letsencrypt-zimbra.cfg{.example,}
Cấu hình email và tên common name trong /opt/letsencrypt-zimbra/letsencrypt-zimbra.cfg
email=zadmin@zimilab.com
common_names=( "mail.zimilab.com” “mail.zimbravn.com” )
Bạn thay thế các thông số trên cho phù hợp với môi trường Zimbra cụ thể của bạn. Xem hướng dẫn trong file để biết thêm.
Letsencrypt không cấp wildcard cert nên bạn cần nhập từng common_names cụ thể.
6. Gán quyền sudo cho user zimbra để chạy lệnh
Copy file cấu hình sudo của zimbra
#cd /opt/letsencrypt-zimbra
#cp configs/sudoers.conf /etc/sudoers.d/zimbra_certbot
Kiểm tra thử (sẽ không cần nhập password)
sudo -Hu zimbra sudo /usr/bin/certbot -h
7. Chạy script để lấy và cài cert.
Lần chạy đầu tiên, dùng option -t để test.
#sudo -Hiu zimbra /opt/letsencrypt-zimbra/obtain-and-deploy-letsencrypt-cert.sh -v -t
Letsencrypt có rate-limit nên ta dùng -t để test xem có lấy và cài cert ok không. Nếu ổn thì mới tiến hành cài.
Lần chạy thứ 2, bỏ option -t và thêm option –f (để cài đè lên cert đã tạo trong lần chạy trước).
#sudo -Hiu zimbra /opt/letsencrypt-zimbra/obtain-and-deploy-letsencrypt-cert.sh -v -f
8. Cấu hình cron job
#cp configs/cron.conf /etc/cron.d/letsencrypt-zimbra
Xem cấu hình file này để tùy chỉnh theo yêu cầu hệ thống nếu cần.