Hệ thống đang dùng Centos 7 và Zimbra 8.8 mô hình single server. Việc cập nhật Zimbra tự động không được khuyến nghị. Bạn chỉ nên cập nhật Zimbra khi đã có bản sao lưu và phương án phục hồi nếu việc cập nhật gặp sự cố.

Để biết cách update Zimbra, bạn tham khảo tại đây.

Để cập nhật CentOS 7 một cách tự động, bạn cần sử dụng yum-cron.

Bước 1: Cài đặt yum-cron

yum -y install yum-cron

systemctl start yum-cron
systemctl enable yum-cron

Bước 2: cấu hình yum-cron để tự động cập nhật hệ thống

Cấu hình file /etc/yum/yum-cron.conf

Nếu bạn chỉ cần cập nhật các bản vá bảo mật, thay đổi update_cmd từ default thành security

update_cmd = security

update_messages = yes

download_updates = yes
apply_updates = yes

Bạn có thể cấu hình để nhận thông báo mỗi khi có bản update qua email

emit_via = email

email_from = admin@zimilab.com
email_to = admin@zimilab.com
email_host = mail.zimilab.com

Bước 3: loại bỏ zimbra khỏi tiến trình update tự động.

Bạn sẽ cập nhật zimbra bằng tay và không muốn zimbra được cập nhật tự động. Trong [base] section (ở phía cuối file) bạn thêm vào:

exclude = zimbra*

Lưu lại các thay đổi trên và khởi động lại yum-cron

systemctl restart yum-cron

Bước 4: kiểm tra yum-cron log

cat /var/log/cron | grep yum-daily

Bạn muốn xem các gói được update:

cat /var/log/yum.log | grep Updated

Thường update kernel sẽ yêu cầu reboot. Bạn có thể cấu hình để hệ thống reboot tự động hoăc tự reboot hệ thống.

Lưu ý cho hệ thống multi server:

Đối với hệ thống multi server, việc tự động reboot hệ thống không được khuyến nghị vì Zimbra cần các server khởi động và tắt theo thứ tự quy định (LDAP rồi đến Proxy/MTA và cuối cùng là Mailstore server). 

Nếu bạn đặt lịch để tự động khởi động hệ thống, hãy cho khởi động LDAP server trước (nếu có 2 LDAP server thì 2 server này khởi động lại cách nhau khoảng 1h để đảm bảo chúng được đồng bộ), sau đó khởi động Proxy/MTA (nếu bạn có nhiều proxy/mta hãy đảm bảo chúng không có lịch khởi động lại cùng một thời điểm để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn), sau cùng là Mailstore server.