Bước 1. Tạo FromNotReturnPath plugin

– Với quyền root:
vi /opt/zimbra/common/lib/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/FromNotReturnPath.pm
Thêm vào nội dung sau
package Mail::SpamAssassin::Plugin::FromNotReturnPath;
use strict;
use Mail::SpamAssassin;
use Mail::SpamAssassin::Plugin;
our @ISA = qw(Mail::SpamAssassin::Plugin);
sub new {
  my ($class,$mailsa) = @_;
  $class = ref($class) || $class;
  my $self = $class->SUPER::new($mailsa);
  bless ($self, $class);
  $self->register_eval_rule ( ‘check_for_from_not_return_path’ );
  return $self;
}
# Often spam uses different From: and Return-Path:
# while most legitimate e-mails do not.
sub check_for_from_not_return_path {
my ($self, $msg) = @_;
my $from = $msg->get( ‘From:addr’ );
my $returnpath = $msg->get( ‘Return-Path:addr’ );
#Mail::SpamAssassin::Plugin::dbg( “FromNotReturnPath: Comparing ‘$from’/’$returnpath” );
if ( $from ne ” && $returnpath ne ” && $from ne $returnpath) {
  return 1;
}
return 0;
}

– Thay đổi permission file này:

chmod -w /opt/zimbra/common/lib/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/FromNotReturnPath.pm

Bước 2: Thêm vào file file /opt/zimbra/data/spamassassin/localrules/sauser.cfg

vi /opt/zimbra/data/spamassassin/localrules/sauser.cfg

# Often spam uses different From: and Return-Path: while most legitimate emails do not
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::FromNotReturnPath
header FROM_NOT_RETURNPATH eval:check_for_from_not_return_path()
score FROM_NOT_RETURNPATH 2.5
describe FROM_NOT_RETURNPATH From: does not match Return-Path:

Bước 3: kiểm tra cấu hình spamassassin

Với quyền zimbra:

/opt/zimbra/common/bin/spamassassin –lint

Bước 4: khởi động lại antispam

zmantispamctl restart

Bạn theo dõi xem còn nhận được các spam message hay không nhé!