Bản NE 8.7 trở về trước sử dụng Legacy backup (dạng full và incremental). Legacy backup tốn rất nhiều dung lượng ổ cứng để lưu trữ các bản full backup hằng tuần và các bản incremental backup được thực hiện hằng ngày.

Bản NE 8.8.x trở lên đã được bổ sung tính năng NG Backup thay thế cho Legacy backup. Tuy nhiên để đảm bảo tính tương thích ngược trong thời gian chuyển giao giữa Legacy và NG backup, cả 2 tính năng này đều có mặt trên NE 8.8.x. Quy trình kích hoạt NG backup và các vấn đề liên quan được mô tả tại đây.

Tuy nhiên, sau khi upgrade zimbra (ví dụ từ 8.8.12 lên 8.8.15), tính năng Legacy backup tự động được kích hoạt trở lại. Như vậy hệ thống sẽ sử dụng đồng thời 2 tính năng NG và Legacy backup.

Khi dùng df -h để theo dõi dung lượng các phân vùng, bạn sẽ thấy phân vùng /opt bị đầy rất nhanh do Legacy backup lưu các bản backup vào /opt/zimbra/backup (là đường dẫn mặc định trừ khi bạn đã chỉ định đường dẫn khác). Nếu không phát hiện kịp thời, phân vùng lưu trữ đã bị đầy và trong log file sẽ cảnh báo:

Dec 14 14:30:12 zimilab postfix/smtpd[6875]: warning: not enough free space in mail queue: 16015900672 bytes < 1.5message size limit

Để biết được Legacy backup có đang kích hoạt hay không, bạn xem cronjob của Zimbra:

zimbra@zimilab:~$ crontab -l | grep -i backup
# Backups
# BACKUP BEGIN
0 1 * * 6 /opt/zimbra/bin/zmbackup -f -a all –mail-report
0 1 * * 0-5 /opt/zimbra/bin/zmbackup -i –mail-report
0 0 * * * /opt/zimbra/bin/zmbackup -del 1m –mail-report
# BACKUP END
Bạn tắt tính năng Legacy backup bằng lệnh:

zimbra@zimilab:~$ zmschedulebackup -F
Schedule flushed

Bạn có thể liệt kê các bản backup bằng lệnh:

zimbra@zimilab:~$ zmbackupquery

Hoặc đơn giản xem nội dung thư mục /opt/zimbra/backup/sessions/

Sau đó xóa các file full backup bằng lệnh (lưu ý không dùng rm -rf để xóa):

zimbra@zimilab:~$ zmbackup -del full-20191211.180004.320

Khi xóa bản full backup mới nhất, Zimbra sẽ tự động xóa tất cả các bản incremental backup liên quan và các bản full backup trước đó. Ổ cứng của bạn sẽ trở về mức bình thường.